Buczynowe Wąwozy


Leśny rezerwat przyrody utworzony w 1956 r. dla ochrony najlepiej wykształconego i zachowanego zespołu buczyny pomorskiej z kostrzewą leśną w runie i zespołu łęgu olszowego. Rzeźba terenu urozmaicona, ze wzgórzami o stromych zboczach i głębokich dolinach. Cały obszar ochrony ścisłej porośnięty starodrzewem bukowym, przeważa żyzna buczyna niżowa z udziałem buczyny kwaśnej. W dolinach lasy łęgowe: łęg jesionowo-olszowy, podgórski łęg jesionowy i ols porzeczkowy. Niewielkie fragmenty na południowych brzegach rezerwatu zajmuje buczyna pomorska w wariancie typowym, dla której gatunkiem lokalnie charakterystycznym jest żywiec cebulkowy. Na bardziej stromych stokach wystawionych na działanie wiatru występują płaty kwaśnej dąbrowy. W dolinach między pagórkami wykształcił się zespół łęgu olszowego, którego najpiękniejsze płaty znajdują się nad Potokiem Kłobuckim. Występuje w nim olsza czarna, a warstwę krzewów tworzą: trzmielina zwyczajna, głóg, jesion wyniosły, klon jawor i in. Warstwa zielna bujnie rozwinięta, a wśród wielu gatunków charakterystycznych dla zespołu są skrzyp leśny i czartawa drobna. Na południowych brzegach rezerwatu spotyka się również zespół olsu. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk rzadkich i chronionych roślin naczyniowych, mszaków i grzybów, takich jak: kruszczyk siny, marzanka wonna, przylaszczka pospolita, turzyca zgrzebłowata, żywiec cebulkowy, szczaw gajowy, gwiazdnica bagienna, żankiel zwyczajny, rzęśla długoszyjkowa, torfowce, bielistka siwa, soplówka bukowa, szyszkowiec łuskowaty, smolucha bukowa, siedzuń sosnowy, meczużnik bojowy oraz gatunków ptaków: bociana czarnego, dzięcioła czarnego, siniaka, muchołówki małej i bezkręgowców, przede wszystkim chrząszczy związanych ze środowiskiem rozkładającego się drewna.

Rezerwat nosi imię prof. dr. hab. Floriana Celińskiego (1924-2001) – wybitnego geobotanika-fitosocjologa, znawcy szaty roślinnej i propagatora utworzenia w Puszczy Bukowej parku narodowego. Pracę habilitacyjną napisał nt. „Zespoły leśne Puszczy Bukowej pod Szczecinem”.

Powiązane miejsca i trasy:


Inne miejsca w okolicy:
Puszcza Bukowa
buczynowe_wawozy_1.jpg buczynowe_wawozy_2.jpg buczynowe_wawozy_galeria_01.jpg buczynowe_wawozy_galeria_02.jpg buczynowe_wawozy_galeria_03.jpg buczynowe_wawozy_galeria_04.jpg

Galeria - zdjęcia i panoramy